De volgende voorwaarden (deze “Algemene Voorwaarden”) van toepassing zijn op uw aankoop van producten en diensten (elk, een “Product”) van Rapid Test & Trace Canada Inc. (“Bedrijf”) via deze website (deze “Website”). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Ze bevatten zeer belangrijke informatie over uw rechten en plichten, evenals beperkingen en uitsluitingen die op u van toepassing kunnen zijn.

Deze voorwaarden moeten worden gelezen samen met die van deze website algemene voorwaarden ( 'Algemene Voorwaarden”), en de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant van elk door u gekocht product. Door deze Website te gebruiken, bent u ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

Door te klikken op "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord", of door een bestelling te plaatsen, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, geaccepteerd en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, naar eigen goeddunken van het Bedrijf. De versie van deze Voorwaarden die van toepassing is op uw aankoop, is de versie die van kracht is op de dag dat u de toepasselijke bestelling bij het Bedrijf indient.

Sectie 1. Prijs- en betalingsvoorwaarden

De totale prijs en alle andere gerelateerde kosten voor Producten worden vermeld op uw aankoopbewijs. De aangeboden of geadverteerde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten of toepasselijke verkoopbelastingen, die worden toegevoegd aan de prijs die u betaalt. Het bedrijf zal uw bestelling ook bevestigen op het e-mailadres dat u tijdens het afrekenproces hebt opgegeven.

Alle betalings- en kredietvoorwaarden zijn naar eigen goeddunken van het Bedrijf en zijn zoals gespecificeerd tijdens uw aankoopproces. Tenzij anders aangegeven, moet de betaling volledig zijn gedaan en door het Bedrijf zijn ontvangen voordat het Bedrijf een bestelling voor Producten accepteert.

Advertenties op deze Website zijn uitnodigingen aan u om aanbiedingen te doen om producten en diensten te kopen en zijn geen aanbiedingen om te verkopen. Een correct uitgevoerde bestelling op deze Website door u vormt alleen uw aanbod om de Producten in uw bestelling te kopen, zelfs als het Bedrijf de betaling voor een dergelijk aanbod heeft verwerkt. Uw bestelling wordt alleen geaccepteerd als en wanneer Bedrijf een verzendbericht per e-mail stuurt naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw registratie- of bestelproces. Als Bedrijf uw bestelling geheel of gedeeltelijk niet accepteert, zal Bedrijf alle door u aan Bedrijf betaalde bedragen terugbetalen voor de bestelling of een deel van de bestelling die niet is geaccepteerd.

Alle prijsaanbiedingen of advertenties die door het Bedrijf worden gegeven, zijn geldig voor de periode die op het aanbod of de advertentie wordt vermeld, behalve dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om elke verkoop om welke reden dan ook te weigeren, inclusief maar niet beperkt tot een drukfout in de prijsaanbieding of advertentie.

Tenzij u Bedrijf een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat van toepassing is op de verzendbestemming van het Product voordat het Bedrijf uw bestelling accepteert, bent u verantwoordelijk voor alle goederen en diensten en geharmoniseerde verkoopbelastingen en alle andere belastingen die aan de bestelling zijn gekoppeld, behalve belastingen op Het netto-inkomen van het bedrijf. Afzonderlijke belastingen voor belastingen worden op de factuur van de bestelling weergegeven.

Sectie 2. Verzending en titel

Het Bedrijf regelt de levering van de Producten op uw adres met behulp van het proces dat in uw bestelling is beschreven, of op een andere manier die door het Bedrijf is geselecteerd. Bestellingen voor meerdere Producten kunnen afzonderlijk worden verzonden.

De eigendom van en het risico van verlies van tastbare Producten gaat over op u bij levering aan de vervoerder. Alle licenties voor de Producten of met betrekking tot de Producten zijn onderworpen aan de voorwaarden van dergelijke licenties, en u moet akkoord gaan met dergelijke algemene voorwaarden om uw Producten te gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in uw bestelling, biedt het Bedrijf geen verzekering voor Producten tijdens levering.

De kosten van verzend- en administratiekosten staan ​​vermeld op uw aankoopbewijs.

Het Bedrijf zal u informeren over de geschatte verzenddatums, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering of het niet verzenden op de geschatte vervaldatum, inclusief maar niet beperkt tot gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van het Bedrijf of zijn verzenders liggen, inclusief maar niet beperkt tot een tekort aan materialen, transportfalen, of daden van God.

 

Sectie 3. Retourneren en ruilen

Behalve als u uw bestelling annuleert voordat deze is verzonden, zijn restituties of omruilingen van de Producten niet toegestaan.

Restituties op aanbiedingen of aankopen die met een creditcard zijn gedaan, worden alleen op dezelfde kaart bijgeschreven.

 

Sectie 4. Productwijzigingen

Producten kunnen op elk moment worden gewijzigd of stopgezet. Het Bedrijf levert Producten die vergelijkbare kenmerken hebben als de Producten die u hebt besteld, maar kleine wijzigingen tussen wat wordt geleverd en wat online wordt beschreven, zijn mogelijk. Het Bedrijf mag Producten verzenden met kleine wijzigingen in de specificaties, op voorwaarde dat de bestelde Producten materieel dezelfde functionaliteit, prestaties en kenmerken hebben.

Producten kunnen enigszins afwijken van hoe ze worden weergegeven in illustraties, fotografie of beschrijvingen op deze website. Het Bedrijf heeft er alles aan gedaan om de kleuren van Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven zoals ze op deze Website verschijnen. Aangezien de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van fotografische processen en uw scherm, kan het Bedrijf niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw scherm nauwkeurig is.

Sectie 5. Uitsluiting van garantie en disclaimers

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. IN HET BIJZONDER, MAAR ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE ZIN TE BEPERKEN, WIJST HET BEDRIJF AF EN IS HET NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN ENIGE PLICHT DIE IMPLICIET DOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN ACT, RSA 2000 c. S-2 EN HET BEDRIJF ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET UITVOEREN OF NIET-UITVOEREN VAN ENIGE PLICHT DIE DAARVAN WORDT GEMPLICEERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, FOTO'S, ADVERTENTIES OF ADVIES GEGEVEN DOOR HET BEDRIJF, HAAR AGENTEN OF WERKNEMERS ZAL EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VOORWAARDE CREREN OF OP ENIGE WIJZE AFTREDEN VAN DE REIKWIJDTE VAN DEZE DISCLAIMER.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN NIET TOE. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Onder voorbehoud van secties 2 en 4 van deze voorwaarden, garandeert het Bedrijf dat u de Producten die u bestelt, ontvangt. Als de bestelling die u ontvangt niet de door u bestelde Producten bevat, of als de hoeveelheid Producten niet overeenkomt met de bestelde hoeveelheid, moet u uiterlijk 24 uur na ontvangst van de bestelling contact opnemen met het Bedrijf. Op voorwaarde dat u het Bedrijf binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling op de hoogte stelt van eventuele discrepanties ermee, stemt het Bedrijf ermee in de bestelling te onderzoeken, en als het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaalt dat u de door u bestelde Producten niet hebt ontvangen, kan het Bedrijf ervoor kiezen om: (a) een terugbetaling doen voor de producten die u niet hebt ontvangen; (b) u vervangende Producten te sturen; of (c) andere corrigerende maatregelen nemen zoals het Bedrijf bepaalt.

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE PRODUCTEN DIE U BESTELT. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE PRODUCTEN UITSLUITEND GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT. U ZIET HET BEDRIJF AF VAN ENIGE CLAIM, PAS, KOSTEN OF AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF ENIGE MANIER VERBAND IS MET UW GEBRUIK, MISBRUIK OF HET NIET GEBRUIKEN VAN DE PRODUCTEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOORTVLOEIENDE UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE OVEREENKOMST NIET HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN HET BEDRIJF BETAALD HEBT VOOR HET PRODUCT DAT UW CLAIM HEEFT GELEID, EN ONGEACHT OF DERGELIJKE CLAIM IS OF ANDERSZINS IN DE WET.

Sectie 6. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van andere documenten. Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een ​​bestelling te plaatsen voor Producten waarop aanvullende of gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn, is nietig. Deze voorwaarden kunnen door het bedrijf op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd met betrekking tot toekomstige verkopen of transacties met u.

 

Sectie 7. Privacy

Je hebt Company's gelezen Privacybeleid, waarvan de voorwaarden op deze website staan ​​en in deze voorwaarden zijn opgenomen. U gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van dit beleid redelijk zijn. U stemt in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie door het Bedrijf of zijn agenten of vertegenwoordigers in overeenstemming met de voorwaarden van en voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid.

Afdeling 8. Toepasselijk recht, geschillen en taal

Deze voorwaarden en het onderwerp van deze voorwaarden en alle gerelateerde zaken vallen onder de wetten van de provincie Alberta, Canada en de wetten van Canada die van toepassing zijn in Alberta, met uitzondering van wetten die de Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen of de VS Uniforme commerciële code, en met uitsluiting van eventuele conflicterende wetten. Met inachtneming van de volgende paragraaf onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Alberta.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, tenzij het Bedrijf anders is overeengekomen, is elke claim, geschil of controverse, hetzij in contract of onrechtmatige daad, op grond van wet- of regelgeving, of anderszins, en ongeacht of deze al bestaat, nu of in de toekomst bestaat, voortvloeit uit of verband houdt met op de Producten, deze Website, de Algemene Voorwaarden en deze Voorwaarden (elk een “Claim”) worden bepaald door definitieve en bindende arbitrage met uitsluiting van de rechtbanken. Indien van toepassing, wordt arbitrage in Alberta op vereenvoudigde en versnelde basis uitgevoerd door één arbiter in overeenstemming met de huidige wetten en regels met betrekking tot commerciële arbitrage in de provincie of gebieden waarin u woont op de datum van de kennisgeving. Het voorgaande belet het Bedrijf echter niet om een ​​gerechtelijk bevel te zoeken in andere rechtsgebieden wanneer dat nodig is om zijn belangen te beschermen. U stemt ermee in dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis worden gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Als een Claim om welke reden dan ook voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van via arbitrage, doet u afstand van elk recht op een juryrechtspraak.

Deze Voorwaarden zijn op uitdrukkelijk verzoek van partijen in de Engelse taal opgesteld. Les présentes modalités on été rédigées en anglais à la demande expresse des parties.

Sectie 9. Exportcontroles

De Producten die onder deze Voorwaarden worden verkocht, zijn onderworpen aan de toepasselijke Canadese, Amerikaanse en andere exportcontrolewetten en -regelgeving, en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van dergelijke wet- en regelgeving. Zonder de algemeenheid van de vorige zin te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat u mogelijk exportvergunningen moet verkrijgen om Producten te exporteren die op de Canada's Export Control List staan, of naar een land op de Canada's Area Control List of als de Producten van oorsprong uit de Verenigde Staten zijn.

Sectie 10. Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen kennisgevingen aan het Bedrijf per e-mail worden gedaan aan: 2841B 39 Street SW, Calgary, Alberta T3E 3G8 en aan u naar het e-mailadres dat u aan Bedrijf verstrekt tijdens het verkoop- of registratieproces. De kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden.

Sectie 11. Algemeen

De relatie tussen het Bedrijf en u zal die van onafhankelijke contractanten zijn, en noch wij, noch een van onze respectievelijke functionarissen, agenten of werknemers zullen worden gehouden of geïnterpreteerd als partners, joint ventures, fiduciairs, werknemers of agenten van de ander. van deze voorwaarden of uw gebruik van deze website. Het falen van het Bedrijf om een ​​recht hieronder te doen gelden of om aan te dringen op naleving van een voorwaarde of voorwaarde, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of een excuus voor een latere niet-nakoming van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde door u. De koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. Als een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de rest worden afgedwongen voor zover toegestaan. Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar. Het gebruik van deze website is nietig waar dit door de toepasselijke wetgeving is verboden.

Sectie 12. Klantenondersteuning en informatie

Neem contact met ons op via orders@rapidtesttrace.ca voor hulp bij vragen over uw aankoop, verzending, garantieservice en eventuele uitwisselingen, retouren, annuleringen of overdrachten, of om uw adres te wijzigen of om te informeren naar bestellingen, rekeningen en facturen.

Effectief vanaf 10 september 2021

Met trots vertrouwd door honderden organisaties in heel Canada

Blijf op de hoogte met Rapid Test & Trace Canada

Scroll naar boven