LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR: DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN, INCLUSIEF VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EN EEN GESCHILLENBESLECHTING DIE BESLUIT WORDT GESCHILLEN.

 1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Snel testen en traceren Canada. (“Bedrijf”), levert Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan u via deze website (“Website”) en toegang tot en gebruik van deze Website en de Diensten worden aan u verleend onder voorbehoud van uw aanvaarding en naleving van de volgende algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden").

Door de Website te gebruiken of anderszins uw acceptatie aan te geven, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, geaccepteerd en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u deze website niet gebruiken. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze SelfTestApp.com-website te gebruiken.

Bovendien bent u bij het gebruik van de Services onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke Services en die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Website of de Diensten nadat dergelijke wijzigingen uw aanvaarding van de Voorwaarden zoals gewijzigd aangeven. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig door te nemen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2021.

Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, mag u deze website of de services niet openen of gebruiken.

 1. REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

Om bepaalde delen van deze Website te gebruiken, moet u eerst het registratieproces voltooien om een ​​account aan te maken (“Account”) en selecteer en registreer een unieke gebruikersnaam en wachtwoord (gezamenlijk, “Geloofsbrieven”). Uw account en inloggegevens zijn specifiek voor u en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere persoon. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en u wordt verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de openbaarmaking of als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens. U staat geen enkele andere persoon toe uw Account of Inloggegevens te gebruiken en u stelt het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte als u weet of vermoedt dat uw Account of Inloggegevens door een andere persoon zijn gebruikt.

Tijdens het registratieproces geeft u waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd door het registratieformulier van de Service (deze informatie is de "Registratiegegevens”). U zult ook de Registratiegegevens onderhouden en onmiddellijk bijwerken om ze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of volledig is, of het Bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of volledig is, heeft het Bedrijf het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elke en al het huidige of toekomstige gebruik van de Service (of een deel daarvan) door u. Personen onder de 18 jaar kunnen zich op geen enkel deel van deze Website registreren.

Het Bedrijf kan reageren op alle communicatie die wordt gegeven via uw Account of door uw Inloggegevens te gebruiken. Het Bedrijf is niet verplicht om de werkelijke identiteit of autoriteit te verifiëren van een persoon die uw Account of Inloggegevens gebruikt, maar het Bedrijf kan naar eigen goeddunken op elk moment verificatie eisen van de identiteit van een persoon die toegang wil krijgen tot uw Account en kan de toegang tot en het gebruik van uw account als Bedrijf niet tevreden is met de verificatie. Als Bedrijf, naar eigen goeddunken, van mening is dat uw account of inloggegevens onveilig zijn of ongepast zijn gebruikt, kan het bedrijf het account of de inloggegevens onmiddellijk annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Het kan zijn dat u van tijd tot tijd uw inloggegevens moet wijzigen.

Als u deze Website bezoekt of Diensten bestelt namens een bedrijf, entiteit of organisatie met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid (de "Inschrijvende entiteit”), verklaart en garandeert u dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de inschrijvende entiteit en dat u bevoegd bent om deze aan deze voorwaarden te binden.

 1. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

Bedrijf biedt aan personen die Accounts hebben en aan personen die Registratiegegevens verstrekken maar geen permanent account aanmaken (elk een "Gebruiker”), COVID-19-testproducten en -diensten (de “Diensten”). De levering van de Services is onderworpen aan deze Voorwaarden, het abonnement op de Services of andere voorwaarden die u hebt geaccepteerd bij de aankoop van de Services.

 1. PRIVACYBELEID

Uw referenties, registratiegegevens en alle andere informatie die u ons via deze website verstrekt, evenals bepaalde andere informatie over u, zijn onderworpen aan de Privacybeleid. Uw privacy is belangrijk voor ons. Zie voor meer informatie onze Privacybeleid voor meer info.

 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het Bedrijf geeft u toestemming om een ​​enkele kopie van het materiaal en de inhoud op deze Website te bekijken, te downloaden en af ​​te drukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen in verband met uw registratie bij het Bedrijf of het gebruik van de Diensten. U mag geen handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van een dergelijke kopie verwijderen, noch het materiaal of de inhoud op enigerlei wijze wijzigen. Tenzij anders uiteengezet in deze Voorwaarden, is het kopiëren of reproduceren van het materiaal of de inhoud van deze Website, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of distributie, doorgifte, herpublicatie, wijziging, reverse-engineering, verkoop of andere exploitatie van deze Website of het materiaal of de inhoud van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf is ten strengste verboden. Bedrijf behoudt zich het recht voor om die stappen te nemen die het nodig acht, inclusief juridische stappen, om dergelijke ongeoorloofde en verboden activiteiten te beperken en Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enig deel van deze Website of de Diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen oordeel. U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen, hoe klein ook, die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of de Diensten.

 1. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHT

Rapid Test & Trace Canada Inc., dit Website-domein en andere handelsnamen of handelsmerken van Bedrijf die op deze Website worden gebruikt, en verwante woorden en logo's zijn handelsmerken of handelsnamen van Bedrijf in Canada en andere rechtsgebieden. Het bedrijf is ook de eigenaar in Canada en andere buitenlandse jurisdicties van aanvullende handelsmerken, geregistreerd en niet-geregistreerd. Niets in deze voorwaarden of op deze website zal worden opgevat als het verlenen of verlenen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, door uitsluiting of anderszins, van een licentie of ander recht aan u om dergelijke merken of namen of enig ander intellectueel eigendomsrecht van het bedrijf te gebruiken. De namen van andere bedrijven, producten en diensten waarnaar op deze Website wordt verwezen, kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren. Elk ongeoorloofd gebruik van de handelsmerken of handelsnamen van het Bedrijf of van derden is strikt verboden.

Het materiaal dat op deze website wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot alle delen van deze website, inhoud, site-ontwerp, tekst, afbeeldingen en de selectie en opstelling daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. De eigendom van het bedrijfsmateriaal blijft bij het bedrijf en elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke materialen is ten strengste verboden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om die stappen te nemen die het nodig acht, inclusief juridische stappen, om zijn rechten onder het merkenrecht en het auteursrecht af te dwingen.

 1. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Delen van deze website stellen gebruikers in staat om informatie, ideeën en meningen te plaatsen en uit te wisselen (“Gebruikers Content"), maar het Bedrijf screent, bewerkt of beoordeelt geen Gebruikersinhoud voordat deze wordt geplaatst of verzonden. Houd er rekening mee dat de geplaatste of verzonden Gebruikersinhoud niet noodzakelijkerwijs de mening van het Bedrijf weerspiegelt, en het Bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor dergelijke Gebruikersinhoud en voor eventuele verliezen of kosten die voortvloeien uit het gebruik of verschijnen ervan op deze Website.

We stellen uw bezoek aan deze website op prijs en verwelkomen alle vragen, opmerkingen of feedback die u heeft over deze website, deze voorwaarden of een van de producten of diensten die door het bedrijf worden aangeboden (“Feedback”). Raadpleeg het gedeelte Contact van deze website voor telefoon- en faxnummers en e-mailadressen.

Als u gebruikersinhoud of feedback verstrekt, verleent u het bedrijf een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om de feedback op enigerlei wijze en voor elk doel te gebruiken en te commercialiseren zonder enige vergoeding aan u of enige andere persoon. U verleent het Bedrijf ook het recht om de naam die u indient bij de Gebruikersinhoud of Feedback, indien van toepassing, te gebruiken in verband met de rechten van het Bedrijf hieronder.

 1. HYPERLINKS

Hyperlinks op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Deze links impliceren geen goedkeuring van gelinkte sites of een band met hun eigenaars of exploitanten. Bedrijf heeft geen controle over de inhoud van een gelinkte site. Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar of exploitant van de gelinkte site.

 1. AANVAARDBAAR GEBRUIK EN BEPERKINGEN

Naast het naleven van deze Voorwaarden, stemt u ermee in deze Website, de Diensten en het materiaal op deze Website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die in overeenstemming is met de lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving. Sommige rechtsgebieden kunnen beperkingen hebben op het gebruik van internet door hun inwoners.

Potentiële gebruikers van deze Website of de Diensten, in elk rechtsgebied van de wereld waarvan de wetten: (i) deze Voorwaarden geheel of in een essentieel onderdeel ongeldig maken (de essentiële onderdelen zijn ten minste, maar niet alleen, de bepalingen met betrekking tot het toepasselijke recht en beperking van aansprakelijkheid); of (ii) de toegang tot deze website illegaal maken; het is verboden deze Website te gebruiken.

U stemt ermee in de Diensten of deze Website niet te gebruiken op een manier die: (i) inbreuk maakt op, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; of (ii) als lasterlijk, discriminerend of anderszins kwaadaardig of schadelijk voor een persoon of entiteit kan worden beschouwd.

 1. VRIJWARING

U zult het Bedrijf verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten), claims, klachten, eisen, acties, rechtszaken, procedures, verplichtingen en aansprakelijkheden (inclusief schikkingsbetalingen) die voortvloeien uit , verband houdend met of verband houdend met uw gebruik van deze website, de inhoud of het materiaal, of de diensten, gebruikersinhoud of feedback, of uw nalatigheid, wangedrag of schending van deze voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt het Bedrijf het recht om deel te nemen aan de verdediging van en schikkingsonderhandelingen met betrekking tot een claim, klacht, eis, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij op eigen kosten en kosten.

 1. DISCLAIMERS

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

 • Het gebruik van deze Website en de Diensten is op eigen risico. Deze Website en de Diensten worden geleverd op een "as is", "as available" basis. Noch het bedrijf, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, noch een van hun respectievelijke werknemers, agenten, functionarissen, directeuren of externe dienstverleners (gezamenlijk, "Bedrijfsfeesten”) enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website of de diensten en bedrijfspartijen doen specifiek afstand van de impliciete garanties en voorwaarden van handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op rechten van derden, voor zover wettelijk toegestaan.
 • Bedrijfspartijen geven geen garanties of voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of veiligheid van de Diensten of dat de Diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. Bedrijfspartijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of het niet opslaan of openen, of juist opslaan of openen van e-mailberichten en elektronische bestanden. U aanvaardt het volledige risico bij het downloaden of anderszins openen van gegevens, bestanden of ander materiaal dat u van derden hebt verkregen als onderdeel van de Diensten, zelfs als u hebt betaald voor virusbeschermingsdiensten.
 • De toegang tot en het downloaden van materiaal van deze Website gebeurt op eigen risico. Het Bedrijf levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze Website virusvrij is, maar het Bedrijf garandeert of garandeert op geen enkel moment dat dergelijke materialen vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van veiligheidsmaatregelen om uw computersysteem en gegevens te beschermen en u bent verantwoordelijk voor de volledige kosten van alle service, reparaties of correcties die nodig zijn als gevolg van het gebruik van deze Website of de Services.
 • Alle informatie die door Bedrijf of Bedrijfspartijen op deze Website wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en door het Bedrijf of namens Bedrijfspartijen worden geen garanties of verklaringen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. U begrijpt en erkent dat voordat u enige actie onderneemt of nalaat iets te doen op basis van de informatie die op deze Website wordt verstrekt, u onafhankelijk de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie waarop u wilt vertrouwen, zult verifiëren.
 1. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zijn bedrijfspartijen aansprakelijk jegens u voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele, speciale, compenserende of punitieve schade of verliezen of schade voor verlies van inkomsten, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of zakelijke informatie, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden of andere geldelijke schade, voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden, het gebruik van deze website of de diensten. Bedrijfspartijen zijn niet aansprakelijk voor enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk door materiaal van derden dat beschikbaar is via de services. In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van bedrijfspartijen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden het bedrag overschrijden dat u in de maand onmiddellijk voorafgaand aan een claim hebt betaald. Voor zover sommige rechtsgebieden uitsluitingen of beperkingen van bepaalde categorieën van schade niet toestaan, zijn deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

De voorgaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing ongeacht de oorzaken, omstandigheden of vorm van actie die aanleiding geeft tot verlies, schade, claim of aansprakelijkheid, zelfs als een dergelijk verlies, schade, claim of aansprakelijkheid is gebaseerd op contractbreuk (inclusief, zonder beperking, een claim van fundamentele schending of schending van een fundamentele voorwaarde), onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke of billijke theorie, en zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van verlies, schade, vertraging, claim of aansprakelijkheid.

U erkent en stemt ermee in dat deze Voorwaarden een eerlijke verdeling van risico en aansprakelijkheid vormen, en dat deze Sectie 12 een essentieel onderdeel is van de overeenkomst tussen de Partijen, een bepalende factor bij het vaststellen van vergoedingen of andere kosten, en een aansporing voor de Partijen om deze Voorwaarden aangaan.

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden, het privacybeleid en alle andere kennisgevingen, beleidslijnen en verklaringen op deze website (allemaal zoals van tijd tot tijd door het bedrijf gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving) vormen de volledige overeenkomst tussen het bedrijf en u. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, behalve zoals hierin beschreven. Alles op deze website dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, wordt vervangen door deze voorwaarden. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke termijn of een andere voorwaarde. Indien in een rechtsgebied een van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke Voorwaarden tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd en blijven de overige Voorwaarden voor het overige volledig van kracht. De koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

De relatie tussen het Bedrijf en u zal die van onafhankelijke contractanten zijn, en noch wij, noch een van onze respectievelijke functionarissen, agenten of werknemers zullen worden gehouden of geïnterpreteerd als partners, joint ventures, fiduciairs, werknemers of agenten van de ander. van deze voorwaarden of deze website.

Deze voorwaarden en het onderwerp van deze voorwaarden en alle gerelateerde zaken worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario, Canada en de wetten van Canada die van toepassing zijn in Ontario, met uitzondering van alle wetten die de Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen of de United States Uniform Commercial Code, en met uitsluiting van alle regels van internationaal privaatrecht of het conflict van wetten die zouden leiden tot de toepassing van andere wetten. Met inachtneming van de volgende paragraaf onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, tenzij het Bedrijf anders is overeengekomen, is elke claim, geschil of controverse, hetzij in contract of onrechtmatige daad, op grond van wet- of regelgeving, of anderszins, en ongeacht of deze al bestaat, nu of in de toekomst bestaat, voortvloeit uit of verband houdt met aan de Diensten, deze Website, deze Voorwaarden of het Privacybeleid, zal worden bepaald door definitieve en bindende arbitrage met uitsluiting van de rechtbanken. Indien van toepassing, zal arbitrage worden uitgevoerd in de provincie waarin u woont, op een vereenvoudigde en versnelde basis door één arbiter in overeenstemming met de huidige wetten en regels met betrekking tot commerciële arbitrage in de provincie Alberta. Het voorgaande belet het Bedrijf echter niet om een ​​gerechtelijk bevel te zoeken in andere rechtsgebieden wanneer dat nodig is om zijn belangen te beschermen. U stemt ermee in dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis worden gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Als een Claim om welke reden dan ook voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van via arbitrage, doet u afstand van elk recht op een juryrechtspraak.

Deze Voorwaarden zijn op uitdrukkelijk verzoek van partijen in de Engelse taal opgesteld. Les présentes modalités on été rédigées en anglais à la demande expresse des parties.

 1. CONTACT

We stellen uw bezoek aan deze website op prijs en verwelkomen alle vragen of opmerkingen die u heeft over deze website, deze voorwaarden of een van de producten of diensten die door het bedrijf worden aangeboden. Raadpleeg het gedeelte Contact van deze website voor telefoonnummers, e-mailadressen en andere manieren om contact met ons op te nemen.

IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN GAAT AKKOORD MET ALLE BOVENSTAANDE BEPALINGEN.

Met trots vertrouwd door honderden organisaties in heel Canada

Blijf op de hoogte met Rapid Test & Trace Canada

Scroll naar boven